දිනකට දෙවරක් මුහුදෙන් වැසෙන පාරක්

දිනකට දෙවරක් මහා සාගරයෙන් වැසී නොපෙනී යන මාර්ගයක් පිළිබද ඔබ මීට පෙර අසා තිබුණාද ? එවන් මාර්ගයක් පිළිබද මේ තොරතුර වාර්තාවන්නේ  ප්‍රංශයෙන්. එරට සිට එරටට අයත් දූපතක් වන  දක්වා මුහුද මැදින් තනා ඇති මෙම මාර්ගය දිනකට දෙවරක් ජලයේ නොපෙනී යනවා. බාදිය අවස්තාවන්වලදී පමණයි එම මාර්ගයේ ගමන් කළ හැකියවන්නේ. මේ එම අපූරු මාර්ගයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න