දුම්රිය මගීන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රවේශපත්‍රයක්

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව මගීන්ගේ පහසුව සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම යන්ත්‍ර හදුන්වාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. නව ක්‍රමය ඉදිරි මාස 06 තුළදී ආරම්භ කරන බවයි, දෙපාර්තමේන්තුව පවස්න්නේ.

දැනට භාවිත ප්‍රවේශ පත්‍ර හිඟ අවස්ථාවන්හිදී දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය අතින් ලියූ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාදීම සිදු කරනවා. මෙම ක්‍රමය සඳහා කාලයක් ගතවන අතර ඒ නිසා මගීන්ට ප්‍රවේශ පත්‍ර කඩිනමින් ලබා ගැනීමට නොහැකියි. නව ක්‍රමවේදය අනුව ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීමේ යන්ත්‍ර දෙක බැගින් එක් දුම්රිය ස්ථානයක සවි කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. එක් යන්ත්‍රයකින් දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලය මගින් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා ගත හැකි අතර, අනෙක් යන්ත්‍රයෙන් මගීන්ට මුදල් යොමු කර අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍රය මිලදී ගත හැකිය.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න