කොමිෂන් සභා නියෝජිතයින්ට පඩි වැඩිවෙන්නේ මෙහෙමයි

ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරුන් සඳහා ගෙවන වැටුප් හා දීමනා සංශෝධනය කිරීමට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවුණා.

කොමිෂන් සභා සත්‍ය වශයෙන් රාජකාරි ආරම්භ කරන ලද දිනය, ගෙවීම් බලාත්මක වන දිනය ලෙස සලකමින් ගෙවීමට නියමිතය.

ඒ අනුව සංශෝධිත වැටුප් හා දීමනා පහත පරිදි වෙයි 

01 නිල බලයෙන් පත්වන සභාපතිවරුන් හැර අනෙකුත් සභාපතිවරුන් සඳහා රු.100,000 ක මාසික දීමනාවක්ද, රු.10,000 ක මාසික දුරකථන දීමනාවක්ද, පෞද්ගලික භාවිතයටද හිමිකම් සහිත නිල වාහනයක් සහ එකී වාහනය සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 225 ක් හෝ වෙළෙඳ පොළේ පවත්නා ඉන්ධන මිල ගණන්වලට අනුරූපව දීමනාවක්.

02 නිල බලයෙන් පවත්වන ස්වාධීන කොමිෂන් සභා සභාපතිවරුන් සඳහා තම නිත්‍ය තනතුරේ වැටුප් හා දීමනාවලට අතිරේකව, ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සභාපතිවරයෙකුගේ මාසික දීමනාවෙන් 50ක මාසික දීමනාවක්.

03 අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභාවේ හැර අනෙකුත් ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල නිල බලයෙන් පත් නොවන සාමාජිකයන් සඳහා රු.75,000 ක මාසික දීමනාවක්, රු.8,000 ක මාසික දුරකථන දීමනාවක්, තම පදිංචි ස්ථානයේ සිට කොමිෂන් සභා කාර්යාලයට යාමට ඇති දුර ප්‍රමාණය අනුව කිලෝමීටර් 350 දක්වා රු.25,000 ක ප්‍රවාහන දීමනාවක් හෝ කිලෝමීටර් 350 ට වැඩි දුර ප්‍රමාණයක් වෙනුවෙන් රු.50,000 ක ප්‍රවාහන දීමනාවක්.

04. 2015.06.17 දිනැති රාජය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක 3/2015 විධිවිධාන පරිදි නිල බලයෙන් පත්වන සාමාජිකයන් සඳහා රැස්වීම් වාරයකට සහභාගිවීම වෙනුවෙන් රු.10,000 ක දීමනාවක්.

05. 1994 අංක 19 දරණ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසන් සභා පනතේ (8) වැනි වගන්තියට අනුව එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිට හා සමානව සාමාජිකයන්ටද බලතල පැවරී ඇති බැවින්, එම කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන්ට රු.95,000 ක මාසික දීමනාවක්ද, රු.8,000 ක මාසික දුරකථන දීමනාවක්ද, පෞද්ගලික භාවිතයටද හිමිකම් සහිත නිල වාහනයක් හා එම වාහනය සඳහා ඉන්ධන ලීටර් 170 ක් හෝ වෙළෙඳ පොළේ පවත්නා ඉන්ධන මිල ගණන්වලට අනුරූප දීමනාවක්.

06. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා හා සාමාජිකයන් වෙත මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත්කළ දින සිට ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දින දක්වාවූ කාලසීමාව සඳහා ඔවුන්ගේ මාසික දීමනාවෙන් ¾ක විශේෂ දීමනාවක්.

07 ඊට අනුකූලව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 (ආ) ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ සඳහන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා නවයෙහි සභාපතිවරුන්ට හා සාමාජිකයන්ට ඉහත සඳහන් පාරිශ්‍රමිකයන් හා වෙනත් දීමනා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න