වාහන 597 ක ලියාපදිංචි වාර්තා අතුරුදන් -අක්‍රමිකතා 5,000 ක්

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව ලියාපදිංචි කළ වාහන 597ක තොරතුරු ඇතුළත් ලිපිගොනු අස්ථානගතව ඇතැයි රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව සභාගත කළ වාර්තවේ සඳහන්වේ.
රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති නියෝජ්‍ය ඇමැති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 2016 – 01 – 01 දින සිට 2016 – 04 – 07 දින අතර කාලය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ වාර්තාවේ මේ කරුණු සඳහන් වේ. අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ පළමු වාර්තාව ලෙස මෙම වාර්තාව නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා සභාගත කළේය.
එම ලිපි ගොනු කඩිනමින් විගණකාධිපතිවරයාට ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස එම දෙපාර්තමේන්තුව කොමසාරිස්වරයාට නියෝග කර ඇති බවද එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත. ඊට අමතරව වාහන 5494ක් ලියාපදිංචි කිරීමේදී වී ඇති විවිධ අක්‍රමිකතා, දූෂණ වංචාවලට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කර ඇති බවද එහි සඳහන්ව තිබේ.
ඊට අමතරව තීරු බදු අඩුවෙන් ගෙවා ලියාපදිංචි කර ඇති ප්‍රාඩෝ වර්ගයේ මෝටර් රථ 5ක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාරදී නොමැති බව ද මෙම වාර්තාවේ දක්වා ඇත.
රාජ්‍ය ආයතන 41ක් පිළිබඳව කරනා ලද පරීක්ෂණයන්ගේ තොරතුරු මෙම වාර්තාවේ අඩංගු වී තිබේ. මෙම වසර තුළ පරීක්ෂා කරන ලද ආයතනවල වාර්තාව මේ වසර තුළදීම පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම සිදුවූයේ පළමු වතාවට බව නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ වාර්තාව සභාගත කරමින් කීවේය.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න