වෛද්‍ය සංගමයේ නිර්දේශයට ළමුන් පාසල්වලට ඇතුලත් කිරීම නවතී

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ නිර්දේශය මත රජයේ ජනප්‍රිය පාසල්වලට වෛද්‍යවරුන්ගේ දරුවන්  ඇතුළත් කිරීම වහාම නවතා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් ජනප්‍රිය පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනා ‍ලේඛනය රජය ගත් ඉහත තීරණයට අනුව මින් ඉදිරියට වලංගු ‍ලේඛනයක් නොවනු ඇත.
ස්ථාන මාරුවීම් ලබන රජයේ වෛද්‍යවරුන්ට පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයේදී යම් පංගුවක් (කෝටාවක්) වෙන් කළද එය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අභිමතය පරිදි පාසල් ලබාදීම මින් ඉදිරියට රජය විසින් කරනු ලබයි.
රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ‍ලේඛනය ප්‍රකාරව දරුවන් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ලද පැමිණිලි පදනම් කරගෙන මේ තීරණය ගෙන ඇත.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න