වසර 25 ට අප්‍රිකානු අලි 300,000ක් ඝාතනය වෙලා

අප්‍රිකානු අලි ගහනය පසුගිය වසර 25 තුල සියයට 75 කින් පහත වැටී ඇති බව නවතම සමීක්ෂනයක් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ප්‍රංශ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ එම කාලයේදී අප්‍රිකානු අලි 300,000 ක් විවිධ තත්ත්වයන් මත මිය ගොස් හා ඝාතනය කර ඇති බවයි.
1990 වසරේදී වාර්තාවූ අප්‍රිකානු අපි ගණන 413,000 ක් වුණා.
එහෙත් නව සංගණනයට අනුව අප්‍රිකානු අලි ගණන 115 ක් බවයි ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ.
අප්‍රිකානු අලි ආරක්ෂා කිරීමට නිසි පිළියම් නොයොදන්නේ නම් ඉදිරි වසර 25 තීරණාත්මක වනු ඇති බවද පරිසර විද්‍යාඥයන් අවදාරණය කර තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න