අත්අඩංගුවට පත්වන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කව්ද ?

වත්මන් ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු අල්ලස් කොමිසම විසින් ලඟදීම අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත බවත් ආණ්ඩුවක් පවතින විට නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලංකා ඉතිහාසයේ පළමු අවස්ථාව මෙය වන බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.
මේ එම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධයෙන් රාමනායක මහතා සිදුකළ අනාවරණයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න