මහ බැංකුවේ නිව්යෝර්ක් / බ්‍රසීල ඉඩම් ගණුදෙනු ගැන පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මුදල් පනතේ 117 වැනි වගන්තියට පටහැනිව යමින් ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 6ක් වැයකර නිව්යෝර්ක්හි සහ රුපියල් මිලියන 122ක් වැය කර බ්‍රසීලයේ ගොඩනැඟිලි 2015 සහ 2016 වසරවල මිලදී ගැනීම සහ කුලියට දීම පිළිබඳව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳව කාරක සභාව විමර්ශනය කර ඇත.
මුදල් නීති පනතේ 117 වැනි වගන්තියට අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් යම් හිමිකමක් පිළිබඳ තෘප්තිමත් වීමේදී යම් ආකාරයකින් අත්කරගත හැකි එවැනි අයිතියක් හැර වෙළෙ¼දාමක හෝ කිසිදු වාණිජමය නිෂ්පාදනමය හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයක යෙදිය යුතු නොවුවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති බව එම කාරක සභාව සිය වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

මුදල් නීති පනතට පටහැනිව යමින් ඇ.ඩො. 6,207,116ක් වැය කර නිව්යෝර්ක්හි ගොඩනැඟිල්ලක් මිලදී ගැනීම සහ පසුව ඇ.ඩො. 68,000කට කුලියට දීම, රුපියල් මිලියන 12,281ක් වැයකර බ්‍රසීලයේ දේපළක් මිලදී ගැනීම සහ පසුව කුලියට දීම සිදුකර ඇති බව එම වාර්තාවෙහි දැක්වෙයි.
මේ ගනුදෙනු පිළිබඳව සහ මිලදී ගැනීම් සහ කුලියට දීම් සඳහා මුදල් මණ්ඩලයේ වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය, මෙම තීරණයට හේතුවූ පදනම මිලදී ගැනීමත් කුලියට දීමත් අතරතුර කාලයේදී මෙම ගොඩනැඟිලි භාවිත කළ අය කවුරුන්ද යන්න ගැන මෙන්ම ගනු ලබන ඉදිරි පියවර දක්වමින් සවිස්තර වාර්තාවක් කාරක සභා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියෝග කර ඇති බවද එම වාර්තාවෙහි සඳහන් වෙයි.
උපදේශක සේවා ලබාගැනීම වෙනුවෙන් 2014 වසරේදී විදේශීය සේවා සපයන්නන් තිදෙනකුට රුපියල් 1,396,222,710ක් වැනි විශාල මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමේ පදනම මත ගෙවා තිබීම සහ මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිමිකම්පෑමකින් තොරව එම මුදල මහ බැංකුවේ වියදමක් සේ සැලකීම යන කරුණු කාරක සභාවේ දැඩි ප්‍රශ්න කිරීමට ලක්වූ බවද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ පළමුවැනි වාර්තාවෙහි පෙන්වා දී තිබේ.
මෙම මුදල් ප්‍රමාණය එම වර්ෂය තුළ දරන ලද මුළු උපදේශක සහ වෘත්තීය සේවා වියදමින් සියයට 68ක් වැනි ඉහළ අගයක් පෙන්නුම් කරන බවද එම වාර්තාවෙහි සඳහන් වෙයි.
උපදේශන ගාස්තු සහ පෙලඹවීම් සේවා වැනි වියදම් නිසි පරිදි අනුමත කිරීමකින් තොරව මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති විසින් ඍජුව ගන්නා ලද තීරණ මත සිදුකර ඇති බව මහ බැංකුවේ වත්මන් අධිපති විසින් දන්වන ලද බැවින් එවකට කටයුතු කළ අධිපති සහ මුදල් මණ්ඩලය කාරක සභාවට කැඳවා මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමට තීරණය වී ඇති බවද එම වාර්තාවෙහි දැක්වෙයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න