මිනිසුන්ට පෙනෙන දේ සතුන්ට පෙනෙන්නේ මෙහෙමයි

ඔබට සතුන්ගේ ඇස් දෙකක ලැබුණොත් ලෝකය පෙනෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබ සිත තිඛෙනවාද ? විද්‍යාඥයින් විසින් මේ වන විට එවන් නිර්මාණයක් සිදුකිරීමට සමත්ව තිඛෙනවා. මේ ජායාරූප 10 ක් මිනිස් ඇසෙන් පෙනෙන ආකාරය හා විවිධ සතුන්ගේ දෘෂ්ටියෙන් පෙනෙන ආකාරය පිළිබද සැකසූ ජායාරූප එකතුවක්.

මිනිසා සහ සුනඛයා

මිනිසා සහ මාළුවා

මිනිසා සහ කුරුල්ලා

මිනිසා සහ උරගයා

මිනිසා සහ මීයා

මිනිසා සහ හරකා

මිනිසා සහ අශ්වයා

මිනිසා සහ මී මැස්සා

මිනිසා සහ හූණා

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න