යකඩින් හැදුණු විස්මිත සත්තු

ඉවත දමන යකඩ බොහෝ විට තැන් තැන් වල දිරායාමට අතහැර තිබුනු දැක ගත හැකියි. එහෙත් එසේ  ඉවත දැමූ යකඩ බාවිතා කර විස්මිත සත්ත්ව රූ නිර්මාණය කළ අවස්ථාවක් පිළිබද පෘථගාලයෙන් වාර්තා වනවා. බලන්න මේ විශිෂ්ට නිර්මාණකරණය දෙස.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: