සිම් කාඩ් එකකින් මෙමරි කාඩ් එකක් හදන හැටි(Video)

මෙම රි කාඩ් අපට නැතුවම බැරි අංගයක් බවට පත්ව හමාරයි. ඒත් හදිසියේම මෙමරි කාඩ් එකට හානියක් වුණොත් නැතිනම් හොයාගන්න බැරි වුනොත් ඔබට තියෙන විකල්පය වෙන්නේ තවත් මෙමරි කාඩ් එකක් මිලදී ගැනීම පමණයි.
එහෙත් මෙමරි කාඩ් එකක් නිර්මාණය කර ගැනීමේ අවස්ථාව දැන් ඔබට හිමිවි තිඛෙනවා.
ඒ ඉවත දමන සිම් කාඩ්පතක් භාවිතා කරමින්. බලන්න මේ මගපෙන්වීම ඔබට නිර්මාණය කරගන්නා මෙමරි කාඩ්පතක් වෙනුවෙනුයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න