කන්දක් උඩ ගගක් – කන්ද යටිනුත් ගගක්

අයිස්ලන්තය හා නෝරවේ අතර පිහිටි ෆාරෝ දූපතේ පවතින අපූරු ස්වාභාවික පිහිටීමක් හේතුවෙන් එම දූපත සංචාරක ආකර්ෂණයට ලක්ව තිඛෙනවා. මුහුදු මට්ටමෙන් මීටර  100 ක් උසින් එම දූපතේ පිහිටි කන්දක් මත ජලාශයක් පිහිටීම හා ඒ යටින් තවත් ජලාශයක් ගමන් කිරීමයි එම ස්ථානයේ ඇති විශේෂත්වය වන්නේ. මේ එම අපූරු ස්වාභාවික නිර්මාණයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න