ලෝකයේ හොදම අමුතු සෙල්ෆි මෙන්න

සෙල්ෆි ජායාරූප ලබා ගැනීම අද ලෝකයේ අතිශයින්ම ප්‍රචලිත බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැහැ. එය වඩාත් පෙරට ගෙන යමින් අතිශය නිර්මාණශීලී සෙල්ෆි ජායාරූප ලබා ගැනීමට ඇතැම් පිරිස් යොමුව සිටිනවා. මේ ඒ අයුරින ලබාගත් ලෝකයේ හොදම සෙල්ෆි ජායාරූප එකතුවක්.

W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close