ලියාංපදිංචි නොකළ යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කරන්න අද සිට සහන කාලයක්

මෙතෙක්‌ ලියාපදිංචි නොකළ යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අද  සිට මාස හතරක සහන කාලයක්‌ ලබාදෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්‌ ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසනවා.

මෙම සහන කාලය 2017 ජනවාරි මාසය දක්‌වා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

මෙම සහන කාලය තුළ එන්ජින් ධාරිතාව 450 ට අඩු යතුරුපැදි පමණක් ලියාපදිංචි කරන බවයි කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේ.
යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ලියකියවිලි රැගෙන මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීමෙන් අදාළ ලියාපදිංචිය ලබාගත හැකියි.

වැඩි විස්‌තර 011-5363592 අංකයෙන් විමසීම් කළ හැකි බවද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්‌ ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: