සීත කලාපයේ හැදූ විස්මිත ගෘහස්ත උණූසුම් උද්‍යානය

අධික ශීතලෙන් නිරන්තර බලපෑම් එල්ලවන ජර්මනියේ ශීතාධික කලාපයක ගෘහස්ත උෂ්ණ කලාපීය නගරයක් හා පරිසරයක් බිහි කිරීමට නිර්මාණකරුවන් පිරිසක් සමත්ව සිටිනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වී ඇති මෙම දැවැන්ත කලාපය තුල ජීවීන් 50,000 ක් වෙසෙන උෂ්ණ කලාපී්‍ය වනාන්තරයක් මෙන්ම කෘතිම ජලාශ හා වෙරළක් පවා නිර්මාණය කර තිඛෙනවා.ඇදහිය නොහැකි ලෙස නිර්මාණය කර ඇති මෙම  ගෘහස්ත උෂ්ණ කලාපය සංචාරකයින්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඇති ආකාරය පහතින් නරඹන්න.

YX3w9_It0ppu_KXA1cd_VTs_IAQukfx_UDQKd_Onss_MCFG17tropical_island_resort_germany_3tropical_island_resort_germany_11tropical_island_resort_germany_19tropical_island_resort_germany_1

W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close