බුදු ඇස, විදු ඇස සහ හෙට ලොව එළිදකී

ශාස්ත්‍රපති චාමික මුණසිංහ සම්පාදිත ‘බුදු ඇස, විදු ඇස සහ හෙට ලොව’ බෞද්ධ විද්‍යා ග්‍රන්ථයේ සිවුවන මුද්‍රණය පසුගියදා මරදාන ‘සාහිත්‍ය පොත් පියස’ නව පොත් ප්‍රදර්ශනාගාරයේ දී එළිදැක්විණි. මේ කෘතිය සාහිත්‍ය පොත්පියස ප්‍රකාශනයකි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: