වාහන වරායේදීම ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර

වාහන ආනයනය කිරීමේදී වරාය තුළදීම ඒවා ලියාපදිංචි කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක්‌ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්‌ ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ වන විට ආනයනය කරන සියලු වාහන හම්බන්තොට වරායට ගෙන්වන බවයි.ඒ නිසා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්‌ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් යොදවා හම්බන්තොට කාර්යාලයක්‌ ස්‌ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවත් කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියා.

වාහන ආනයනය කරන පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන මේ වැඩපිළිවෙළට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර තිඛෙනවා.  2018 වනවිට සේවාවන් ලබාගැනීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්‌ ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන පිරිස අඩු කර ගැනීම අපේක්ෂා කරමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මකයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න