අය වැය 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට – ජන්දය දෙසැම්බර් 10

2017 වසර සදහා වන අය වැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඔක්තෝම්බර් 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව බවයි ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායක අජිත් පී පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අය වැය දෙවැනි වර කියැවීම සහ අය වැය කතාව නොවැම්බර් මස 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි. අය වැය විවාදය නොවැම්බර් 10 වැනි දින සිට දෙසැම්බර් 10 වැනි දින දක්වා මාසික කාලයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇති අතර දෙසැම්බර් 10 වැනි දින පස්වරුවේ අය වැය ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න