පණ ලැබුණු වට්ටක්කා මිනිසුන් බය කරයිද ? නිර්මාණ මෙන්න

වට්ටක්කා ඇතැම් විට ඔබ ප්‍රිය කරන ආහාරයක් වන්නට පුලුවන් . නැතහොත් එසේ නොවන්නටත් පුලුවන්. කෙසේ වෙතත් වට්ටක්කා ගෙඩියකට පණ ලැබුණහොත් ඔබ ඉන් බිය පත් වන්නටත් පුලුවන්. සැබෑ ලෝකයේදී එසේ විය නොහැකි වුවද සිය විශිෂ්ට නිර්මාණ හැකියාවෙන් වට්ටක්කා ගෙඩිවලට මිනිස් ස්වරූපයක් ලබාදෙන්නට නිර්මාණකරුවකු සමත්ව සිටිනවා. මේ ඔහුගේ නිර්මාණ කිහිපයක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න