රේගුවේ ඇතැම් පදනම් විරහිත පරීක්ෂණ නිසා වාහන හිමියන් අර්බුධයක

ඇතැම් රේගු නිලධාරීන් කිසිදු පදනමක් නොමැතිව විමර්ශන ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් ආනයනය කළ වාහන ගණනාවක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රේගුවේ රඳවාගෙන සිටින බව අනාවරණවී තිඛෙනවා.
රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චූලානන්ද පෙරේරා මහතා සදහන් කළේ වාහනයක් පිළිබඳ රේගු විමර්ශන මාස තුනක උපරිම කාලයක් ඇතුළත නිම කර අදාළ වාහනය පිළිබඳව තීන්දුව ලබා දිය හැකි බවයි.
එහෙත් ඇතැම් නිලධාරීන් දිගු කාලයක් ගත කරමින් පදනම් විරහිත පරීක්ෂණ පැවැත්වීම නිසා වාහන හිමියන්ට මෙන්ම රජයටද ගැටලු ඇති වන බවයි රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කියා සිටියේ.

වාහන දිරනවා

“මම දන්නා විදියට සමහර වාහනවලට කිසිම පදනමක් නැතුව මේ විමර්ශන ආරම්භ කරලා, සමහර වාහන අවුරුදු එකහමාරක් විමර්ශනය කරනවා,”

එවැනි විමර්ශන සඳහා මෙතරම් දීර්ඝ කාලයක් කිසිසේත්ම අනවශ්‍යයි.

“ඒ සඳහා උපරිම කාලය මාස තුනකින් කරන්න පුළුවන්. වාහන දිරනවා. අවසානයේදී මේ වාහන වෙන්දේසි කරන්නත් බැරි වෙනවා.”

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න