ආක්ටික් කලාපයේ සීතල අයිස් මත හිද සිතුවම් ඇදලා

දිය මත අදින ඉරි මැකී යාම වැලැක්විය නොහැකි බව අප දනිමු.
ඒ එය එතරම්ම අස්ථිර බැවිනි.
එහෙත් අස්ථිර බව දැන දැනත් ඇතැම් මිනිසුන් ඇතැම් නිර්මාණ හෝ අරමුණු වෙනුවෙන් දිව යන බවද අප දනිමු.
මේ එවන්ම සංසිද්ධියක් වුවද නිර්මාණශීලී වූ අවස්ථාවක් පිළිබද තොරතුරුයි.
දිය මත ඉරක් අදිනවාටත් වඩා අයිස් මත සිතුවම් ඇදීම පිළිබදව ඔබට වෙනස්ම අදහසක් ඇති බව නිසැකය.

අයිස් මත ඇදි සිතුවම්

අයිස් මත අදිනු ලබන සිතියම්ද මොහොතකින් මැකී ගියද ඒවායේ විශිෂ්ටත්වය ලෝකයට පෙන්වීමට නිර්මාණකරුවකු වන සීන් යෝරෝ පසුගියදා සමත්වුණා.
ඒ කැනේඩියානු ආක්ටික් කලාපයේ අයිස් තට්ටු මත වර්ණවත් සිතුවම් පෙලක් අදිමින්.
මේ දැඩි දුෂ්කරතාවයන් මැද ඔහු විසින් අදින ලද සිතුවම් පෙළයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න