නැෂනල් ජියෝග්‍රෆි සත්ත්ව ජායාරූප තරගය ඇරඹේ – සැමට විවෘතයි

2016 නැෂනල් ජියෝග්‍රෆි ජායාරූප තරගාවලිය සදහා ජායාරූප භාර ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිඛෙනවා.තවදුරටත් ජායාරූප තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතින අතර ඒ සදහා විස්තර මෙම වෙබ් පිටුවෙන් ලබා ගත හැකිය.

මෙතනින් යන්න

මේ වන විට තරගාවලියට ඉදිරිපත්ව ඇති විශිෂ්ට නිර්මාණ කිහිපයක් පහතින් නරඹන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න