ස්පාඤ්ඤයේ ගල් ගුහාවකින් වසර 14,000 ක් පැරණි සිතුවම් මතුවෙයි

ස්පාඤ්ඤයේ බැස්කියු කලාපයේ ගල් ගුහාවල තිබී වසර 14,000ක් පැරණි සත්ත්ව රූප රැසක් සොයගෙන තිබෙනවා. ලන්ඩනයේ ඩේලි මේල් පුවත්පත වාර්තා කළේ මෙම සත්ත්ව සිතුවම් ඉතා පැහැදිලි හා නිර්මාණශීලී ඒවා බවයි.
මීට වසර 14,000කට පෙර මෙවන් නිර්මාණශීලී නිර්මාණ සිදුකිරීමට හැකියාව පැවැතීම විශ්මය ජනක බවයි පුරා විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ.
ගල් ගුහා කිහිපයක මීටර 100ක පමණ කලායක් පුරා මෙම සිතුවම් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.
මේ එම සිතුවම් එකතුවයි.

Cave engravings representing horses and goats, in the Armintxe cave in the Basque village of Lekeitio. The markings are thought to be around 14,000 years old

These images show cave engravings (top) representing animals like horses, bisons, lions or goats, and a highlighted version, in the Armintxe caveCultural Heritage Service Manager of the Provincial Council of Biscay, Andoni Iturbe (left) and professor of Prehistory Cesar Gonzalez (right) examine the cave engravings representing animals like horses, bisons, lions or goats, in the Armintxe caveThe cave paintings were discovered by archaeologist Diego Garate and caver Iñaki Intxaurbe. They span roughly 100 meters, and largely represent horses, bison, goats, and deer. Cave paintings of horses can be seen aboveArchaeologists have discovered a hidden gallery of ancient paintings deep within the Atxurra cave in northern Spain. At least 70 cave paintings have been found at the site, which reveals the ‘final moments’ of the Upper Paleolithic. Above, archaeologist Diego Garate looks at cave paintings representing horsesTwo cave engravings representing bisons are seen on top, with the image below highlighting the figures. Garate made note of a particular bison during a recent conference, which was painted to show numerous spears sticking in its bellyGarate looka at cave paintings representing horses in the Atxurra cave, above. Researchers will continue to explore Atxurra over the next few years, and the cave will remain closed to the public in hopes to preserve the findings

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න