ලොව වයස්ගතම පැන්ඩා නික්ම යයි(Video)

ලොව වයස්ගතම පැන්ඩා ලෙස සැලකෙන හොංකොංහි ජියා ජියා (Jia Jia) පැන්ඩා මරණයට පත්ව තිබෙනවා.

ඒ අනුව පැන්ඩා යන විට වයස අවුරුදු 38 ක්.

මෙම පැන්ඩා ගැහැනු සත්වයෙක් වන අතර මෙම පැන්ඩා 1999 වසරේ සිට හොංකොංහි සංචාරකයින්ගේ නොමඳ ආකර්ෂණයක් දිනාගත් සත්ත්වයෙක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න