ලොව එකම දුඹුරු පැන්ඩා චීනයේ

ලෝකයේ පැන්ඩාවන් වෙසෙන්නේ ඉතා සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ අතරින් දුඹුරු පැහැ පැන්ඩාවන් මෙතෙක් හමුව ඇත්තේ එකම එක සත්ත්වයකු පමණයි. සත් වන වියේ පසුවන කිසායි නැමති මෙම පැන්ඩා Foping National Nature Reserve  සත්වෝද්‍යානයේ දැන් වාසය කරනවා. මේ අතිශය දුර්ලභ ලොව එකම දුඹුරු පැන්ඩායි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න