සත්ත්ව හිංසන සංචාරක සේවා ප්‍රචාරණය නවතී

ලෝකය පුරා සංචාරක සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී සතුන් හිංසාවට ලක්වන ආකාරයේ කටයුතු ප්‍රවර්ධනය නොකිරීමට ලොව පුරා සංචාරක ආයතන රැසක් තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව අලි ඇතුක් මත නැගී සංචාරය කිරීමේ සංචාරක අවස්ථාවන් ප්‍රවර්ධනය නොකිරීමටයි ලොව ප්‍රකට ට්‍රිප් ඇඩ්වයිසර් ආයතනය තීරණය කර ඇත්තේ.
එසේම ඩොල්ෆින් මසුන් සමග පිහිනීම සදහා ප්‍රවර්ධනය කරන සංචාරක අවස්තාවනටද ඉදිරියේදී ප්‍රවර්ධන අවස්ථා හිමිවන්නේ නැහැ.
මේ අතර කොටි හා ව්‍යාඝ්‍ර පැටවුන් ස්පර්ශ කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන සංචාරක කර්මාන්තයන්ටද ඉදිරියේදී ප්‍රවර්ධන අවස්ථා නොදෙන බව ට්‍රිප් ඇඩ්වයිසර් ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.
මෙවන් සංචාරක කර්මාන්ත හරහා සතුන්ට සිදුවන හිංසාවන් සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න