ෆික්සර් නවතම සජීවීකරණ කෙටි සිනමාපටය මෙන්න(Video)

ලොව ප්‍රකට සජීවීකරණ ආයතනයක් වන ෆික්සර් ආයතනය ( Pixar Animation Studio)සිය නවතම කෙටි සජීවීකරණ සිනමාපටය එළිදක්වා තිබෙනවා. මේ විනාඩි 6ක කාලයක් පුරා දිවයන එම සජීවීකරණ සිනමා පටයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: