විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ලබන වසර සඳහා රජයේ ආදායම් වියදම් පිළිබඳ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට අද ඉදිරිපත් කළා. එය ඉදිරිපත් කළේ මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මහතා විසින් . ලබන වසර සඳහා වන අයවැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ නොවැම්බර් 10 වෙනිදායි. එය තෙවන වර කියවා දෙසැම්බර් 10 වන දා ඡන්ද විමසීම සිදු කිරීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.විසර්ජන පනත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව ලබන අඟහරුවාදා (25)දක්වා කල්තැබූ බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න