වැට් බදු පනත සම්මතයි / භාණ්ඩ 81 ක් බද්දෙන් නිදහස්(Audio)

වැට් බදු සංශා්ධන පණත් කෙටුම්පත සංශෝධන තෙවන වර කියවීම සංශෝන සහිතව සහිතව අද සම්මත කෙරුණා. එහිදී පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂව ඡන්ද 76 ක් ද විරුද්ධව 23 ක්ද ජන්ද භාවිතා කෙරුණා. ඒ අනුව පනතට හිමිවූ වැඩි ජන්ද ගණන 53ක්.

වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී එය සම්මත වුයේ වැඩි ජන්ද 66 කින්. එහිදී පක්ෂව ජන්ද 112 ක් හිමිවූ අතර විපක්ෂව ජන්ද 46 ක් භාවිතා වුණා. ජන්දය විමසන අවස්ථාව වන විට සභා ගර්භයේ රැදී නොසිටි මැති ඇමතිවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 65 ක්.

මේ අතර වැට් බදු සංශෝධනය හරහා අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා 81 ක මිල වෙනස් නොවන බවයි මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුනානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ

මේ අතර 2017 විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවේදී සංශෝධන සහිතව සම්මත කෙරුණා. ඊට අදාළව පැවැති ජන්ද විමසීමේදී පක්ෂය ජන්ද 112ක් හිමිවූ අතර විපක්ෂව ලැබුණ ජන්ද සංඛ්‍යාව 45ක්. ඒ අනුව විසර්ජන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වැඩි ජන්ද 67 කින් සම්මත කෙරුණා.
වරාය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සංශෝධන රහිතව සම්මත කෙරුණු අතර ජාතිය ගොඩනැගීමේ සංශෝධන බදු පනත් කෙටුම්පත සම්මත කෙරුණේ සංශෝධන සහිතවයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න