පෙරගෙවුම් කාඩ්පතට සියයට 33ක බද්දක් / අන්තර්ජාල බද්දත් ඉහලට

නොවැම්බර් පළමු වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක නව වැට් බද්ද සහ ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්දත් සමඟ රුපියල් සියයක දුරකතන පෙරගෙවුම් කාඞ්පතක් භාවිත කරන්නේ නම් ඉන් තුනෙන් එකක් බදු ලෙස අයවන බව  රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් ඊයේ හෙළි කළා.

දුරකතන සන්නිවේදන සේවාවලදී වැට් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දට අමතරව බදු වර්ග දෙකක් අය වන අතර  දුරකතන සේවාවලදී සෙස් හා විදුලි සංදේශ බදු ද අය කිරීමට නියමිතයි.

මේ යටතේ දුරකතන සන්නිවේදන සේවා සැපයීමේදී සෙස් බද්ද සියයට 2ක්, විදුලි සංදේශ බද්ද සියයට 25ක්, ලෙසයි ඉහල නැංවෙන්නේ.  ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද සියයට 2ක් සහ එකතු කළ අගය මත බද්ද සියයට 15ක් ලෙස සූත්‍රයකට අනුව අය කෙරෙනවා.

සේවා සපයන්නාගේ ගාස්තුව රුපියල් සියයක් නම්, බදු ලෙස රුපියල් පනහක් අය කෙරෙනු ඇති. එහිදී සේවා සමාගමට හිමිවන මුදල රුපියල් 100ක්. ඒ අනුව ගාස්තුවෙන් සියයට පනහක් නොව, රුපියල් පනහක් ගාස්තුව ලෙස අයවන අතර  ගාස්තුව එකසිය පනහක් නම් බදු ලෙස අය වන්නේ සම්පූර්ණ ගාස්තුවෙන් තුනෙන් එකක් .

ඒ අනුව රුපියල් සියයක පෙර ගෙවුම් කාඞ්පතක් භාවිත කරන්නේ නම් ඉන් තුනෙන් එකක්, එනම් රුපියල් 33 ක් බදු වන අතර ඉතිරි රුපියල් 67 දුරකතන ගාස්තු ලෙස අය කිරීමට නියමිතයි.  අන්තර්ජාල සේවාවලදී විදුලි සංදේශ බද්ද ලෙස අය වෙන්නේ සියයට 10ක් ලෙසයි.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: