රටවල් 196කට යාමේ ලෝක වාර්තාවට තව දින කිහිපයයි

අඩුම කාලයක් තුල ලෝකයේ වැඩිම රටවල් ගණනකට ගිය තැනැත්තා බවට පත්වීමට  Cassie De Pecol මේ වන විට ආසන්න වී සිටිනවා. ඇය රටවල් 196 ක් ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම සංචාරය ආරම්භ කරන ලද්දේ පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේදීයි.

ඇයගේ ගමනාන්ත අතරට ශ්‍රී ලංකාවත් ඇතුලත් වන අතර මීට පෙර අවස්ථාවක ඇය මෙරටටද පැමිණියා.

අමෙරිකාවෙන් ගමන් ආරම්භ කළ ඇය මේ දක්වා වසරක් තුල රටවල් විශාල ප්‍රමාණයකට ගමන් කර තිබෙනවා.
ඉදිරියේදී ඇය කොසෝවෝ, තායිවානය හා පලස්තීනය වෙත ගමන් කර සිය චාරිකාව අවසන් කිරීමට නියමිතයි.
ඒ රටවල් 196 කට අඩුම කාලයකදී ගමන් කළ පලමුවැන්නා බවට පත්වෙමින්.

මේ ඇය මේ දක්වා ගමන් කර ඇති රටවල් ලයිස්තුවයි.

Palau

Australia

New Zealand

Samoa

Tonga

Fiji

Vanuatu

Solomon Islands

Papua New Guinea

United Arab Emirates

Qatar

Turkey

Cyprus

Afghanistan

Iran

Saudi Arabia

Oman

Japan

Kuwait

Bahrain

Russia

Azerbaijan

Uzbekistan

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Azerbaijan

Armenia

Georgia

Lebanon

Jordan

Portugal

Spain

Andorra

Switzerland

Italy

Germany

France

Belgium

Luxembourg

Austria

Croatia

Denmark

Liechtenstein

Bosnia and Herzegovina

Serbia

Kosovo

Montenegro

Albania

Macedonia

Netherlands

Greece

Bulgaria

Romania

Hungary

San Marino

Vatican City

Moldova

Slovakia

Slovenia

Ukraine

Czech Republic

Poland

Lithuania

Latvia

Estonia

Finland

Malta

Monaco

Sweden

Norway

United Kingdom (London)

Iceland

Belarus

Ireland

United States

Mexico

Belize

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panama

Trinidad & Tobago

Grenada

Barbados

Bahamas

St. Vincent & The Grenadines

St. Lucia

Dominica

Antigua & Barbuda

St. Kitts and Nevis

Jamaica

Canada

Tunisia

Ethiopia

Kenya

Morocco

Egypt

Dominican

Republic

Haiti

Cuba

Argentina

Bolivia

Brazil

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

Paraguay

Peru

Suriname

Uruguay

Venezuela

Kiribati

Marshall Islands

Nauru

Federated States of Micronesia

Tuvalu

Bangladesh

Bhutan

Brunei

Cambodia

China

East Timor

India

Indonesia

Iraq

Laos

Malaysia

Maldives

Mongolia

Myanmar

Nepal

North Korea

Pakistan

Phillipines

Singapore

South Korea

Sri Lanka

Syria

Thailand

Turkmenistan

Vietnam

Yemen

Taiwan

Algeria

Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cameroon

Cape Verde

Central African Republic

Chad

Comoros

Democratic Republic of the Congo

Djibouti

Equatorial Guinea

Eritrea

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Ivory Coast

Lesotho

Liberia

Libya

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Mozambique

Namibia

Niger

Nigeria

Republic of the Congo

Rwanda

Sao Tom and Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalia

South Africa

South Sudan

Sudan

Swaziland

Tanzania

Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Israel

Palestine

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න