සෙල්ෆි ලෝක වාර්තාව අලුත් වෙයි / හැකිනම් බිද හෙළන්න

ඉතා පහසුවෙන් බිද හෙළිය හැකි ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට මෙක්සිකානු ජාතිකයින් පිරිසක් පසුගියදා සමත් වුණා.
ඒ විනාඩි 3ක් තුල සෙල්ෆි ජායාරූප 122ක්ලබා ගනිමින්.
මීට පෙර සිංගප්පූරු ජාතිකයින් පිරිසක් විනාඩි 3ක් තුල සෙල්ෆි ජායාරූප 119 ක් ලබාගනිමින් පිහිටුවා තිබී ලෝක වාර්තාවක් බිද හෙළමින්.

පහසුවෙන් බිද හෙළිය හැකි මෙම වාර්තාව බිද හෙළීමට ඔබටත් උත්සාහ කළ හැකියි.
මේ එම වාර්තාව පිහිටවූ ආකාරයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න