ටිඛෙට් අහසින් වැටුණේ ඇත්ත මකරෙක්ද ?(Video)

ටිඛෙටයෙන් සොයාගත් බව කියන මකරකුට සමාන සත්ත්වයකුගේ මළ සිරුරක් බව කියන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රචලිතව තිඛෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවකු තවමත් නිල පිළිගැනීමක් ලබාදී නැහැ.
මේ එසේ ප්‍රචාරය වන වීඩියෝ දසුනයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න