ඩිස්නි කාටුන් චරිත සැබෑ ලෝකයට ඇවිත්(Images)

ඩිස්නි සුරංගනා කතා ලෝකයේ ජනප්‍රිය කාටුන් චරිත ඔබ දැක ඇතුවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. එහෙත් එම කාටුන් චරිත සැබෑ ලෝකයේ වූවානම් ඔවුන් කෙසේ වනු ඇත්දැයි ඔබ සිතා තිඛෙනවාද ? මේ සුපිරි ඩිස්නි කාටුන් චරිත සැබෑ ලෝකයේ පෙනෙන්නට තිඛෙන ආකාරය නිර්මාණශීලීව ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරයයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close