හදුනාගැනීමේ පෙරට්ටුවලට අද සිට නව ඇදුමක්

හඳුනා ගැනිමේ පෙරට්ටු සදහා ඉදිරිපත් කරණ රැඳවියන් වෙත වෙනුවෙන් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව නව ඇදුමක් හදුන්වා දී තිබෙනවා.

මීට පෙර හදුනා ගැනිමේ පෙරට්ටු සදහා ඉදිරිපත් කිරිමේදි මෙ වැනි විශේෂිත ඇදුමක් ක්‍රමවේදයක් නොපැවැති අතර රෙදි කඩමින් ආවරණය කරමිනුයි සැකකරුවන් අධිකරණය වෙත ගෙන එනු ලැබුවේ.

එම තත්වය තුළ හඳුනා ගැනිමේ පෙරට්ටුවල විවිවිදභාවයට බලපෑම් එල්ලවූ අවස්තාවන්ද මතුවුණා.හඳුනා ගැනිමේ පෙරට්ටුවට‍ ගෙන එන රැඳවියන් මාධ්‍ය ඔස්සේ ද ප්‍රචාරය විමෙන් ගැටලු මතු වුවා. මෙම තත්වයන් පිළිබඳ අධ්‍යනයකින් පසුවයි බන්ධනාගර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව ඇඳුම හඳුන්වාදිම සිදුකර ඇත්තේ.

මෙම ඇඳුමෙන් රැදවියන් සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වි තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න