මහා ගාන්ධර්වයන්ගේ අවමගුල් උත්සවයේ සජීවී විකාශය

අභාවප්‍රාප්ත මහා ගාන්ධර්ව පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව සූරින්ගේ දේහය පිළිබද අමගුල් උත්සවයේ සජීවී විකාශය මෙතනින් නරඹන්න.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න