අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණය නිල ප්‍රතිඵල මෙතනින්

අමෙරිකානු ජනපතිවරණයේ නිල ප්‍රතිඵල මෙතනින් දැකගත හැකිය. අවශ්‍ය ප්‍රාන්තය මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම තොරතුරු ලබාගන්න.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close