අලුත් ජීවිතයක් ඇරඹිය හැකි මිල අවම සුපිරි රටවල් මෙන්න

අඩු මුදලකින් නව ජීවිතයක් ආරම්භ කළ හැකි ස්ථාන 10 පිළිබද විදෙස් තොරතුරු වාර්තාකර තිඛෙනවා. මෙහිදී සැලකිල්ලට ගෙන ඇත්තේ සියලු පහසුකම් සහිත ඉතා සුන්දර හා අවම පිරිවැයක් වැයවන ස්ථාන පිළිබදයි. මේ එම ස්ථාන 10 යි.

Avarua, Cook Islands

මෙහි මාසිකව ඩොලර් 130කට සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් ලබාගත හැකිය. වියදම් ඉතා අඩු නගරයකි.

Český Krumlov, Czech Republic

මෙම නගරයේ සුපිරි ආහාරවේලක් සදහා වැය වන්නේ යුවලකටම ඩොලර් 20ක් පමණි. මාසිකව ඩොලර් 400 කට සුපිරි නිවසක් ලබාගත හැකිය.

Koh Thonsáy, Cambodia

විවේකය ප්‍රියකරන සංචාරකයින් සදහා රමණීය පෙදෙසකි. නවාතැන් ලෙස සකස් කර ඇත්තේ දසත පැතිර ඇති ගල් ගුහාවන්ය. ආහාර සදහා වැයවන්නේ ඩොලර් 1ත් 2ත් අතර මුදලකි.

Guanajuato, Mexico

මෙම වර්ණ නිවසක මසක කුලිය වන්නේ ඩොලර් 150 කි. ආහාර පාන පිරිවැය ඉතා අවමය.

The Pearl Islands, Panama

මුහුදු වෙරළේ ආරක්ෂිත නිවාස ඩොලර් 300ක පිරිවැයක් පමණි. ලොව සුන්දරම වෙරළ තීරයකි.

Agonda Beach, Goa, India

යෝගා ව්‍යායාම සදහා කැමැති පුද්ගලයින්ට විශේෂය. නිවසක මසක මිල ඩොලර් 120 කි.

Veliko Tarnovo, Bulgaria

මාසිකව ඩොලර් 200කට නිවසක් ලබා ගත හැක. ආහාර පාල මිල අවමය, සුන්දරත්වය ඉහලය.

Hồ Cốc, Vietnam

වනාන්තර සීමාවේ නිවාස ඩොලර් 150කට මසක් ලබාගත හැකිය.

Ksamil Beach, Albania

වෙරළේ සුපිරි නිවසක මාසික මිල ඩොලර් 120 කි.

Las Trancas, Chile

හිම කදු පාමුල පිහිටි නිවාස මසකට ඩොලර් 300 කි. හිම ක්‍රීඩා සදහා විශේෂය.

 

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න