අය වැයෙන් ගාස්තු අය කිරීම නවතන වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා මෙන්න

අද ඉදිරිපත් කෙරෙන 2017 අය වැයෙන් ලබන වසර ආරම්භයේ සිට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සියළු පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා ගාස්තුවලින් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන්  වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාද අදහස් පල කර තිබුණා.
NAITA, සාගර විශ්වවිද්‍යාලය වැනි වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතන සියල්ල මේ අනුව ගාස්තු රහිතව පාඨමාලා සඳහා සිසුන්ට විවෘත වනවා.
රජයට මේ වනවිටත් අයවැය යෝජනා යටතේ මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා  ඒ අනුව ගාස්තුවකින් තොරව වෘත්තීය පුහුණුව ලැබීමේ අයිතිය තහවුරු කරන බවයි කියා සිටියේ.
ඒ අනුව වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය යටතේ නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව උදාවන පාඨමාලා සහ මෙතෙක් ඒ වෙනුවෙන් අය කළ ගාස්තු පහතින් දැකගත හැකිය.
course-1 untitled-1

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න