2017 අය වැය යෝජනාවලිය අද පාර්ලිමේන්තුවට

යෝජනාවලිය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා. ඒ මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින්. අද පස්වරු 2ටයි අය වැය යෝජනාවලිය සදහා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන්නේ.
මේ අනුව හෙට සිට  නොවැම්බර් මස 18 වැනිදා දක්වා අය-වැය දෙවනවර කියවීමේ විවාදය පැවැත්වෙන අතර, දෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 18 වැනිදා සවස 6.30ට සිදු කිරීමට නියමිතයි.

අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් මස 19 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර එක් එක් අමාත්‍යාංශවලට අයත් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ අය-වැය කාරක සභා අවස්ථාවේදී විවාදයට ගැනේ. අය-වැය තෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා සවස 6.30ට සිදු කිරීමට නියමිතයි.

නොවැම්බර් මස 10 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් මස 10 වැනිදා දක්වා පුරා මාසයක කාලයක් අය-වැය විවාදය පැවැත්වෙන අතර එම කාලය තුළ පොහොය දින හා ඉරිදා දින හැර අනෙක් දිනවල අය-වැය විවාදය පැවැත්වේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න