අය වැය නිසා වෙනස්වූ වාහනවල මිල වෙනස මෙන්න

අය වැයෙන් සිදුකරන ලද සංශෝධන හේතුවෙන් රථ වාහන වර්ග කිහිපයක මිල ගණන් සංශෝධනයකට ලක්ව තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළේ මේ අනුව සියලුම වර්ගවල වෑන් රථ මිල රුපියල් ලක්ෂ 3කින් ඉහල යන බවයි.
800 සීසී මෝටර් රථ සියල්ල රුපියල් ලක්ෂ 2කින් ඉහල යන බවද එම සංගමය අනාවරණ කළා.
මේ අතර විද්‍යුත් මෝටර් රථ – කිලෝවොට් 100 ට අඩු – සදහා බදු සහනයක්ද හිමිව තිබෙනවා.
ඒ හේතුවෙන් විදයුත් මෝටර් රථ මිල ගණන් රුපියල් ලක්ෂයකින් පමණ පහත යාමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න