අය වැය හිගය කෝටි 4500 කින් පහල යයි

2017   වසරේ සමස්ථ අය වැය හිගය පෙර වසරට සාපේක්ෂව කෝටි 4500 කින් අඩු කර ගැනීමට රජය සැලසුම් කර තිඛෙනවා.
ඒ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට මුදල් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ අය වැය වාර්තාවට අනුවයි.ඒ  අනුව 2017 වසරේ අය වැය හිගය  රු. කෝටි 62,500 කට සීමාකර ගැනීමට රජය සැලසුම්කර තිඛෙනවා.
මෙම වසරේදී මෙරට අය වැය හිගට කෝටි 67000 ක් ලෙස දැක්වුණා.

මෙම වසරේ  රු. කෝටි 62500 ක සමස්‌ත අය වැය හිඟය රු. කෝටි 27,200 ක විදේශ ණය ගැනීම් සහ රු. කෝටි 35,300 ක දේශීය ණය ගැනීම් මගින් පියවා ගැනීමට අපේක්‌ෂිතය.

අය වැය හිඟය පියවා ගැනීමට රජය සැලසුම් කර ඇති ආකාරය

සමස්‌ත අය වැය හිඟය රු. කෝටි 62,500

මුළු විදේශීය ණය ගැනීම් රු. කෝටි 27,200

මුළු දේශීය ණය ගැනීම් රු. කෝටි 35,300

මුළු ණය ගැනීම් රු. කෝටි 62,500

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න