අලුත උපන් තල්මස් පැටවකුගේ දුර්ලභ සේයාරූ

ටොංගා දිවයින ආසන්නයේදී දුර්ලභ දසුනක් කැමරාවේ සටහන් කර ගන්නට කිමිදුම්කරුවකු සමත්ව සිටිනවා.
ඒ අලුත උපන් තල්මස් පැටවකුගේ ජායාරූප පෙලක්.
සිය මව සමග නිදැල්ලේ පීනා යන එම තල්මස් පැටවාගේ දුර්ලභ සේයාරූ මෙසේයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න