විනිසුරුවරුන් 70 කට ස්ථාන මාරු

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රමවේදය අනුව ජනවාරි පලමු වනදා සිට විනිසුරුවරුන් 70 කට ස්ථාන මාරු ලබාදී තිබෙනවා. අධිකරණ සේවා කොමිසම නිවේදනය කළේ මෙය සේවා අවශ්‍යතා මත ක්‍රියාත්මක වන බවයි. මේ එම නාම ලේඛනයයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න