විනිසුරුවරුන් 70 කට ස්ථාන මාරු

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ක්‍රමවේදය අනුව ජනවාරි පලමු වනදා සිට විනිසුරුවරුන් 70 කට ස්ථාන මාරු ලබාදී තිබෙනවා. අධිකරණ සේවා කොමිසම නිවේදනය කළේ මෙය සේවා අවශ්‍යතා මත ක්‍රියාත්මක වන බවයි. මේ එම නාම ලේඛනයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: