නවසීළන්ත භූ කම්පනයෙන් ගොඩනැගිලි තිබූ තැන් වෙනස් වෙලා

නවසීලන්තයට බලෑ ඒකක 7 යි දශම 8 ක භූ කම්පනයෙන් පසු එරටට තවදුරටත් ප්‍රබල මට්ටමේ පසු කම්පන ඇති වෙමින් පවතිනවා.
එහි වාර්තා පවසන්නේ මේ වන විට සුනාමි අවධානම පහව ගොස් තිබුණධ භූ කම්පන අවධානම පිළිබද තවදුරටත් නිවේදන නිකුත් වන බවයි.
මෙම කම්පන තත්ත්වයන්ගෙන් නවසීළන්තයේ වැඩි ප්‍රමාණයකට හානි සිදුව තිඛෙනවා.
ඒවා යළි ගොඩනැගීමට වසර ගණනක් ගත වනු ඇති බවයි ප්‍රකාශවන්නේ.
මේ අතර භූ කම්පන තත්ත්වය හේතුවෙන් නිවාස රැසක්ම පෙර පැවති ස්ථානවලින් වෙනත් ස්ථාන වෙත යොමුව ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.
හේ එම අයුරින් නිවසක් මීටර 15 ක් පමණ වෙනත් ස්ථානයකට යොමුව ඇති ආකාරයයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න