පුද්ගලික බස් වර්ජනය අත්හිටුවයි

පුද්ගලික බස් රථ හා ත්‍රීරෝධ රථ සංගම් හෙට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කළ බස් වර්ජනය අවලංගු කර තිබෙනවා.
ඒ පස්වරුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ජාවෙන් පසුවයි.
මෙහිදී අවම දඩය 2500 බවට පත් කිරීම අවලංගු කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ වෙනුවට බීමත්ව රිය ධාවනය කිරීම හා බලපත්‍ර රහිතව ධාවනය වෙනුවෙන් දඩ මුදල් ඉහල නැංවීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
මේ සම්බන්ධ වැඩිදුර සාකච්ජා සදහා තවත් සාකච්ජාවක් හෙට පස්වරුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වෙනවා.
අවම ගාස්තුව 2500 ක් කරන බවට පලවූ වාර්තාවල යම් ගැටලුවක් පවතින බවද මුදල් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබුණා

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න