වලාකුළු බාධා මැද සුපිරි සද පෘථවියට පෙනුනු හැටි

පෘථවියට ඉහල අහසේ අද පැවැති දැඩි වලාකුලු සහිත ස්වාභාවය හේතුවෙන් ලෝකයේ බොහෝ රටවලට සුපිරි සද දැක ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමිවී තිඛෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් සදහන් කළේ බොහෝ රටවල කොටස් කිහිපයකට පමණක් සුපිරි සද පැහැදිලිව දිස්වූ බවයි. එංගලන්තයේ නගර කිහිපයක් පමණක් වසර 68 ට පසු එම වාසනාව හිමි කරගෙන තිබුණා. මේ සුපිරි සද උදාවූ අවස්ථාවේ පෘථවියේ වැඩි කොටසක් වලාකුලින් වැසී තිබූ ආකාරයයි.

Further east those in countries surrounding Iran, Pakistan and northern India will have the best cloud-free view, according to the Meteo Earth predictions

කෙසේ වෙතත් එම වාසනාව හිමිකරගත් රටවලට සුපිරි සද දිස්වූයේ මේ ආකාරයටයි.

Experts suggest that, provided that the sky is clear and you have a view to the south, the moon will be clearly visible. For an even better view, try viewing from a spot with as little light pollution as possible. Participants in a Sydney Harbour Bridge Climb  walk down the western span of the famous Australian landmark as the supermoon risesToday the moon will be the closest to Earth it's been since January 1948. During the event, it will appear up to 14 per cent bigger and 30 per cent brighter than an average full moon. The supermoon as seen from Northen Shropshire last night

Shadows of two men seen in front of the supermoon in Turkey. The sight of a perigee moon happens when the moon is full and makes its closest approach to EarthAn American Airlines passenger plane passes in front of the moon, as seen from Whittier, California yesterday. Monday morning's supermoon will be the closet a full moon has been to the Earth since January 26, 1948The supermoon captured yesterday at an old military airfield in Denmark. Always surrounded by an aura of mystery, the moon and its possible influence over human behaviour has been object of ancestral fascination and mythical speculation for centuriesWhile the full moon can't turn people into werewolves, some people do accuse it of causing a bad night's sleep or creating physical and mental alterations. Image of the supermoon over Brisbane on MondayOne study found healthy adults slept for 20 minutes less time during a full moon. Historically, full moons have been linked to a lack of sleep because of the bright light that shines from them. Image of the supermoon by Albert Dros

මේ සුපිරි සදේ අතීතය හා පෘථවියට දිස්වන මීලග අවස්ථාවයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න