ඔබගේ මොළයේ ධාරිතාවය මනින විස්මිත ජායාරූප

ඔබගේ මොළය වර්ණ සදහා පැහැදිලි ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සමත්දැයි  හදුනා ගැනීම සදහා නවතම පරීක්ෂනයක් ඉදිරිපත්ව තිඛෙනවා. ඒ වර්ණ ජායාරූප මෝස්තර පෙළක සැගවුණු රූපය විනාඩි 5ක් තුල හදුනා ගැනීමයි. මෙහිදී තත්ත්පර 30 ක කාලයකින් ජායාරූපය හදුනා ගැනීමට සමත්වුවහොත් ඔබගේ මොළය සංකීරණ ගැටලු විසදීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත බවයි තහවුරු වන්නේ. ඒ සදහා විනාඩි 5ක කාලය මැද හෝ අග දක්වා ගතවුවහොත් ඔබ ගැටලු විසදීමේ අඩු හැකියාවකින් යුතු අයකු බවද පර්යේෂකයින් පවසනවා. මේ එක් ජායාරූපයක් ඔබත් අත්හදා බලන්න. පහලම පිළිතුරු දක්වා ඇත.

මෙම ජායාරූපයේ ගුවන් යානයක් සැගව ඇත. පිලිතුරු පහතින් දක්වා තිඛේ.

Can YOU spot the airplane hidden between starfish and seaweed in the latest brainteaser sweeping the web?

පිලිතුර

In the picture above, the airplane has been revealed attempting to disguise itself among the seaweed and starfish

මෙම ජායාරූපයේ බාල්දියක් සැගව ඇත.

An impossible puzzle has a bucket and spade hiding among winter clothes... so can YOU spot it? 

පිලිතුර

There it is! The bucket and space are exactly the same colour as the other items in the image, making them very tricky to spot

මෙම ජායාරූපයේ මුහුණක් සැගව තිඛේ.

Can you spot the ballet dancer? The mind-bending puzzle features dozens of the brightly-coloured birds against a green background but the hidden figure is difficult to spot

පිලිතුර

Internet users are claiming to spend anything from 30 seconds to five minutes trying to locate the dancer, which is well hidden due to her bright pink dress (circled bottom left)

One thought on “ඔබගේ මොළයේ ධාරිතාවය මනින විස්මිත ජායාරූප

  • November 17, 2016 at 12:51 pm
    Permalink

    last one is bit hard but so easy to recognize. wow how I missed it!

    Reply

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න