නොඛෙල් තෑග්ග ගන්න එන්න වෙලාවක් නෑලු

මෙවර නොඛෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය දිනාගත් ගීත රචන හා ගායන ශිල්පී බොබ් ඩිලන් එම සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවයට එක් නොවන බව දන්වා තිඛෙනවා.
ස්වීඩනයෝ නොඛෙල් කමිටුව වෙත ඔහු දන්වා ඇත්තේ තමන්ට අදාළ දින කිහිපය තුල කිසිදු අයුරකින් මෙම උත්සවයට පැමිණිය නොහැකි බවයි.
එම සම්මානය කිසිදු උත්සවයකින් තොරව පිළිගැනීමට කැමති බවද ඔහු දන්වා තිඛෙනවා.
ඒ අනුව බොබ් ඩිලන්ට හිමි නොඛෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගය ඔහු වෙත ලබන මාසයේ යොමුකිරීමට නොඛෙල් කමිටුව තීරණය කර තිඛෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න