රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්ති සංගණනය අද

ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිකයින් පිළිබඳ  සංගණනය, අද පෙරවරුවේ දිවයින පුරා පැවැත්වෙනවා.

තොරතුරු රැස් කිරීමේ කටයුතු සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීම සඳහා මෙම සංගණනය සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2016  පෙ.ව. 9:30ත් පෙ.ව.11:30ත් දක්වා කාලය තුල සිදු කෙරෙන බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ ජේ සතරසිංහ මහතා සදහන් කළා.

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්තිකයන් පිළිබඳ  සංගණනයේ සියලු තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් පිටුවක් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය වන www.statistics.gov.lk  හි ඇතුලත් කර තිඛෙනවා.

එහි සංගණනය සඳහා භාවිතා කරන සියලු ලේඛනවල (ප්‍රශ්ණාවලි, උපදෙස්, කේත ලැයිස්තු ආදී) පිටපත් සහ සංගනන ප්‍රශ්ණාවලියේ සියලුම ප්‍රශ්ණ පිරවීම සඳහා  උපදෙස්, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය මාධ්‍ය වලින්, සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් ඇතුලත් කර ඇති  බවද දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

සංගණනය පිළිබඳව එහි ඇතුලත් කොට ඇති අදාල තොරතුරු පරිශීලනය කර  පෙ.ව. 9:30ත් පෙ.ව.11:30ත් දක්වා කාලය අතරතුර දි සංගණන ප්‍රශ්ණාවලිය (Emp-1) නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර මෙම සංගණනය සාර්ථක කර ගැනීමට සහය වන ලෙස ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සියලුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය සේවා නියුක්තිකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද සිදුකළා.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න